Glossary of Mentioned Names


Names of artists, political figures, and others mentioned in the text.


Ai Zhongxin  艾中信

Bo Yi (from which text? Maybe is Hao Boyi?)

Cai Liang  蔡亮

Cai Yongxiang  蔡永祥

Cao Cao  曹操

Chen Boda  陈伯达

Chen Danqing  陈丹青

Chen Qiulin  陈秋林

Chen Yading  亞丁 (Jiang Qing Forum, p. 1)

Chen Yanning  陈衍宁 

Chen Yifei  陈逸飞

Chen Yonggui 陈永贵

Cixi Taihou (Empress Dowager Cixi)  慈禧太后

Deng Xiaoping 邓小平

Dong Xiwen  董希文

Fang Ganmin  方干民

Fu Baoshi  傅抱石

Gao Hong  高虹

Gou Jian  勾践

Gu Wenda  谷文達

Guan Qiming  关琦铭

Guan Shanyue  关山月

Ha Qiongwen  哈琼文 (Kuiyi Shen, p. 15) {TR: OK?}

Han Shangyi  韩尚义 (Shen Jiawei, p. 12) {TR: OK?}

Hao Boyi  郝伯义  (Shen Jiawei, p. 6)   

He Kongde  何孔德

Hou Yimin  候一民

Hu Jintao  胡锦涛

Hu Shanyu  胡善馀

Hu Yuelong 胡曰龙(Shen Jiawei, p. 2) Characters TK

Hua Guofeng  华国锋

Huang Binghong  黄宾虹

Huang Yongyu 黄永玉

Jiang Feng  江丰 (art & rev. p. 8, Croizier, p. 1)  

Jiang Jieshi (Chiang Kai-shek) 蔣介石

Jiang Kanghu  江亢虎

Jiang Qing  江青

Jiang Zemin  江泽民

Jiao Yulu 焦裕禄

Jin Xunhua  金训华

Jin Shangyi 靳尚谊(Kuiyi Shen, p. 7) Characters TK

Kang Sheng  康生

Lei Feng 雷锋

Li Keran  李可染

Li Mancun  李曼村(Jiang Qing Forum, p. 1)

Li Shan  李山

Li Suwen 李素文

Li Xiangting  栗宪庭 

Liang Yunqing 梁运清 (art & rev. p. 11) Charaters TK

Lin Biao 林彪

Lin Fengmian  林風眠

Lin Gang  林岗

Liu Borong 刘伯荣(Kuiyi Shen, p. 11) Characters TK

Liu Chunhua  刘春华

Liu Jucheng  刘巨成

Liu Kaiqu  刘开渠 

Liu Shaoqi  刘少奇

Liu Shi  刘是(no name, p. 2) Characters TK 

Liu Tiancheng 刘天呈(art & rev., p. 10) Characters TK

Liu Xun 刘迅 (no name, p. 4) Characters TK

Liu Zhijian  刘志堅(Jiang Qing Forum, p. 1) Characters TK

Lu Ronggen 陆荣根

Lü Xiangbi 吕祥璧

Lu Xun 鲁迅

Luo Ruiqing 罗瑞卿

Luo Zhongli  罗中立

Ma Kelu  马可鲁

Mao Zedong 毛泽东

Ming Huang  明皇

Mo Pu 莫朴 (art & rev., p. 8) Characters TK

Ni Huanzhi 倪煥之 (Ni Youhe) (art & rev. p. 5) Characters TK

Ni Yide  倪贻德  

Nie Yuanzi 聂元梓

Pan Tianshou  潘天寿 (Zhao Yannian Thunder, p. 1) Characters TK

Pan Jiajun  潘嘉峻 (Kuiyi Shen, p. 12) Characters TK

Pan Tianshou  潘天寿

Peng Bin  彭彬 

Peng Zhen  彭真

Qi Baishi  齐白石

Qian Hao 錢浩 (Liu Chunhua interview, p. 15) Characters TK

Qian Songyan  钱松岩

Qin Feng 秦峰 (Liu Chunhua interview, p. 5) Characters TK

Qiu Zhijie  邱志杰

Shen Jiawei  沈嘉蔚

Shen Yaoyi 沈尧伊

Shi Lu  石鲁

Shi Xixi 史习习 (no name, p. 2) Characters TK

Shi Zhenyu  石振宇

Shu Qi Characters TK

Tan Zhenlin  谭震林

Tang Xiaohe  唐小禾 

Tang Xiaoming  湯小铭

Tao Xingzhi  陶行知

Tian Shuying   (no name, p. 2) Characters TK

Tongcheng 桐城

Wang Aihe  王爱和

Wang Chengyi 汪誠仪(art & rev. p.7, Shen Jiawei, p. 2)

Wang Dewei 王德威

Wang Huaiqing 王怀庆 (Chiu intro, p. 7) Characters TK

Wang Jie 王杰

Wang Mantian  王曼恬  (Shen Jianwei, p. 12)

Wang Ming 王明

Wang Shidong 王士栋

Wang Shuzhang 王樹璋(Liu Chunhua interview, p. 5) Characters TK

Wang Wenbin  王文彬

Wei Fengying 尉凤英

Wei Hai 韦海 (no name, p. 2) Characters TK

Wei Jingshan  魏景山

Wei Tianlin 衛天霖(Liu Chunhua interview, p. 3)

Wu Biduan  伍必端

Wu Dayu  吴大羽

Wu Dazhi 吳达志 (Liu Chunhua interview, p. 14)

Wu Guanzhong  吴冠中

Wu Qizhong  伍启中

Wu Shanming  吴山明

Xiao Hua 肖华 (Jiang Qing Forum, p. 2)

Xie Tangzhong 謝镗忠 (Jiang Qing Forum, p. 1)

Xi Shi  西施

Xu Bing  徐冰

Xu Chunzhong 徐純中

Xu Junxuan 徐君萱

Xu Kuang  徐匡

Yan Shanchun  严善淳

Yan Wenliang  颜文梁

Yang Chengwu  杨成虎(Jiang Qing Forum, p. 2) Characters TK

Yang Hongtai  杨紅太(Liu Chunhua interview, p. 10) Characters TK

Yang Shaobin  杨少斌

Yang Xianrang  杨先让

Yang Yushu  杨雨澍

Yang Zhiguang  杨之光

Yao Wenyuan  姚文元  

Ye Qun  叶群

Ying Yeping  应野平

Yu Changong 于長拱 (art & rev. p. 7)

Zhan Bula  占布拉 (Shen Jiawei, p. 13)

Zhan Jianjun 詹建俊 (art & rev. p. 7)

Zhang Da’an  张大安

Zhang Fageng  张法根 (art & rev., p. 11) Characters TK

Zhang Peisen 张培森 (Liu Chunhua interview, p. 1) Characters TK

Zhang Side 张思德

Zhang Wei  张伟 (no name, p. 2) Characters TK

Zhang Yongsheng  张永生

Zhao Dafu 趙大鵩 (Liu Chunhua interview, p. 2) Characters TK

Zhao Guilan  赵桂兰

Zhao Qi 赵琦 (art & rev. p. 5) Characters TK

Zhao Wenliang  赵文量

Zhao Yannian  赵延年

Zheng Shengtian  郑胜天

Zheng Ziyan  郑子燕 (no name, p. 2) Characters TK

Zhou Guobin 周国斌

Zhou Enlai  周恩来

Zhou Ruiwen  周瑞文

Zhou Yang 周杨

Zhuang Ziman  庄子曼 (art & rev., p. 2)


Names to be added to Glossary


Yan Wenliang 颜文樑

Feng Fasi  冯法禩

Hou Yimin 侯一民

Zhang Wenxin 张文新

Wu Dezu 武徳祖

Wang Liuqiu 王流秋

Qin Zheng 秦征

Lu Dingyi 陸定一

Yang Shangkun 杨尚昆

Cao Yiou 曹軼欧

Xu Bing 徐冰

Wei Tianlin 衛天霖

Xiong-Tang Shouyi

Xiong Shaoku

Liu Yulian 刘宇廉 (shen jiawei’s text)

shengtian zheng © 2014